منوی دسته بندی

دوره های دپارتمان آموزش

هوش هیجانی

گروه سنی : 4 تا 6 سال
روزهای برگزاری دوره :
پنجشنبه ها
ساعت 11 – 10 و 12 – 11
——–
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام دوره آموزشی وارد صفحه شوید

آموزش نجاری

گروه سنی : 4 تا 6 سال
روزهای برگزاری دوره :
یکشنبه ها
ساعت 20 – 19
——–
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام دوره آموزشی وارد صفحه شوید

آموزش نقاشی

گروه سنی : 3 تا 5 سال
روزهای برگزاری دوره :
سه شنبه ها
ساعت 17 – 16 و 18 – 17 و 19 – 18
——–
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام دوره آموزشی وارد صفحه شوید

آموزش سفال

گروه سنی : 3 تا 6 سال
روزهای برگزاری دوره :
یکشنبه ها
ساعت 17 – 16 و 18 – 17 و 19 – 18
——–
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام دوره آموزشی وارد صفحه شوید

پک فلفل نمکی

گروه سنی : 3 تا 4 سال
روزهای برگزاری دوره :
روزهای فرد
ساعت 11 – 10 و 12 – 11
——–
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام دوره آموزشی وارد صفحه شوید

پک قلقلی

گروه سنی : 2 تا 3 سال
روزهای برگزاری دوره :
یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه ها
ساعت 17:30 – 16 و 19:30 – 18
——–
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام دوره آموزشی وارد صفحه شوید

پک دَس دَسی

گروه سنی : 1 تا 2 سال
روزهای برگزاری دوره :
یکشنبه و سه شنبه ها
ساعت 17:30 – 16
——–
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام دوره آموزشی وارد صفحه شوید